ششمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی با رویکرد بررسی کنترل کیفی و پایش کارایی و سلامت مکمل‌ها در روزهای ۲۹ – ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد.

در پنل تخصصی صنایع این همایش با موضوع بررسی چالش‌های صنعت تولید و واردات مکمل‌های غذایی و رژیمی که با حضور آقای مهندس امیر قلن‌بر، رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی لیوار و عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی، آقای  دکتر جعفر میر فخرایی، عضو شورای سایت گذاری و دبیر اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی،  آقای دکتر سید محمد ناصری عضو شورای سیایت گذاری و دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران و آقای دکتر محمد مهدی احمدی نیا ، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی و غذایی برگزار شد آقای مهندس  قلنبر در خصوص مشکلات واردکنندگان مکمل های غذایی ذر سازمان های مختلف اعم از اداره گمرک،  معاونت غذا و دارو ، اداره مالیات سخنانی را مطرح نمودند.